Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΑΕ & ΕΠΕ

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΟΕ & ΕΕ

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση Ι.Χ. από ιδιώτη

  • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ!
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πινακίδες και οι 2
  • Βιβλίο μεταβολών για φορτήγα
  • Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για φορτηγά
  • ΕΝΤΥΠΟ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της εταιρίας μας επικυρωμένο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα